VacaturesBen je gebeten door de het welzijn van kinderen en jongeren en jeugdhulpverlening en denk je dat intersectorale samenwerking daartoe helpend is? Wens je graag een functie in dit samenwerkingsverband mee vorm te geven? Stuur dan je motivatie en CV naar gert.vits@cgg-vbo.be, uiterlijk maandag 10 juli 2023.

 

Vacature Eerstelijnspsycholoog

 

Binnen ons samenwerkingsverband 1G1P Oost Brabant zijn we op zoek naar twee deeltijdse (of 1 voltijdse) medewerker die de functie van Eerstelijnspsycholoog Kind en Jongere opneemt.

 

Doel

Je biedt of laagdrempelige, generalistische psychologische hulp of gerichte zorg bij een hulpvraag van een kind/jongere en zijn/haar context. Je interventies beogen een grotere zelfredzaamheid van de (het) cliënt(systeem). Indien nodig stem je gericht af op omliggende zorg en/of leid je het cliëntsysteem toe naar meer gespecialiseerde hulp.

Je maakt deel uit van een bredere teamwerking en biedt ook daar ondersteuning vanuit de psychologische discipline.

Taak

Een groot deel van je taak bestaat uit het bieden van psychologische hulp binnen de 1e lijnszorg. Dit via het voeren van een beperkt aantal consultaties met een kind of jongere, zijn/haar ouder(s) of relevante gezinscontext. Dit omvat oa het maken van een inschatting pluis-niet pluis, psycho-educatieve interventies, toelichten van je interventies en trainen en aanleren van copingvaardigheden. Binnen 1G1P is dit ook vaak in het licht van een complexe context.

Een ander deel past binnen de bredere teamwerking van 1G1P OB en bevat aspecten zoals groepswerk, teamvergaderingen, intervisies, miniteams, bestendiging en verdere uitbouw van het ELP-aspect binnen het team, beleidsmatig en organisatorisch meedenken maken deel uit van je takenpakket.

Plaats in samenwerkingsverband

Samen met de gezinscoaches ben je operationeel binnen het subteam Leuven (ELZ Leuven Noord) en/of subteam Hageland (ELZ Demerland) en ben je lid van het team E/TLP van het Intersectorale Team 1G1P Vlaams-Brabant Oost. De eerstelijnspsycholoog kind en jongere is dus ook een partner in een breed samenwerkingsverband van diensten en organisaties die jeugdhulp aanbieden: de partners van de brede instap (CLB, CAW, K&G), CGG, BJB, CKG, het GG netwerk Yuneco, …

Je interventies als ELP in concrete dossiers zijn vaak in samenwerking met andere hulpverleners. Je werkt op verschillende locaties en bent hoofdzakelijk maar niet exclusief gekoppeld aan jou regio(’s). Inhoudelijk werk je ook nauw samen met de tweedelijnspsycholo(o)g(en) uit de CGG sector die participeert aan het intersectorale team 1G1P.

Profiel

We zijn op zoek naar collega’s die zich kunnen vinden in onderstaand profiel.

Je beschikt over een master in de klinische psychologie of orthopedagogie, bent onderlegd in het werken met kinderen, jongeren en ouders. Je bent vertrouwd met de doelgroep kind en jongere en je hebt een gedegen kennis van de ontwikkelingspsychologie en hebt voeling met de leefwereld van deze doelgroep. Je kiest bewust voor het kortdurende kader van de eerstelijnspsychologische zorg.

Wij bieden